????????

?????????????????(????)

?????????????????????
??????????????????????????????
???????????11-4762/TP
???????????1671-4598
???????????????
???????????
???????????????????????-TP

????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????1993??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????`??????????????????????????????????????????????????????/??????????????/????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????/???????
????????????????????????????????????????????????????????????????ProQeust???????????????????????????????????????

1??????????????

2008-2011??????2????????????????2008??????????????2011??????????

2??????????????????????????????????

3???????MARC?????DC????

4????????????????????????????

5??????????

???2014?????????????0.588??????????3032

???2014???????????????????0.661?????????????0.474

6?????????????????????????

??????????????????????????

????????????????

2005?????????????????????????

??????????????????????????

7????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

8?????????????88%

9????????????1.72222????????????

?????????????????????
??????VXI???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
1????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

2???????????????????????????????????????????????4?????????100???????????????????????????????????????????Z???????????3??5??????

3????????????????????????5000??????????2500?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

4?????????????????????????????2????????????????????????

5???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????3????

6????????????????????????5??????????????????????????????????????????????????10??????????????????????????????????????????????????????????

7??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2500???????????5000???????????????????????????????????????????????????????????????????

8????????????????????????^

9??????????????????????????1-2????????????????

10?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????

1.????PHM????????????????????????????    ????????????????????????????Lian Guangyao??Lv Xiaoming??Huang Kaoli??Sun Jiangsheng
2.????????1553B????????    ??????????Yang Jianxin??Zhang Jun
3.?????????????IETM?????????    ???????????????????Liu Shuangshuang??Ye Xiaohui??Wang Hongxia
4.????ATML????????????????????    ?????????????????????Ye Haiming??Zhou Shaolei??Wang Kunping
5.???????????????????????????????    ?????????????????????Tu Shuilin??Gu Qimin??Xie Qi??Yang Yunfei
6.??????????????????????    ??????????????????????????Hu Xiangjuan??He Yigang??You Wangxing??Liu Meirong
7.????VXI???????????????????????????    ????????????Wang Shouhua??Li Zhi
8.?????????????????????    ???????Liu Lixia
9.???????????????????????????    ??????????????????Chen Wei??Meng Chen??Cui Shaohui??Yi Feng
10.???????????????????????????????    ????????????????????Xu Kejun??Li Yan??Yang Suochang
11.???????????????????????????????????    ????????????Liu Zehua??Gao Yakui
12.???????????IEEE1451?????????????????    ?????????????????????????????Zheng Conghai??Li Yanming??Yang Shanhu??Liu Chengliang
13.???????????????????SF6?????????    ?????????????????????????????Cao Tong??Wei Qinnong??Liu Shisheng??Wu Dexia??Yang Chengwu
14.????LabVIEW??MSP430??CO???????????????    ????????????????????Liu Huping??Mai Yunfei??Wang Jingyue
15.??????????????????????????    ??????????????????g??Yang Xudong??Dai Peng??He Ping??Zhang Hongjian
16.?????????????????????????????????    ???????????????????????????Wu Chengfu??Qian Quan??Chen Huaimin??Ma Songhui??Wang Liang
17.?????????????????????????    ???????????Sun Zeyu??Li Meng
18.????ARM9?????????????    ????????????????????????????Liu Yifei??Zhu Xinhua??Duan Xiusheng??Zhang Qilong
19.????????????????????    ??????????Zhou Yan??Song Jinghua
20.?????????????????????????????    ???????Li Shuping
21.????Petri???????????????????????    ???????????????????Sun Lin??Liu Jiufu??Yang Zhenxing
22.???????????????????????????????    ?????????????Chen Xiaoquan??Shan Junjun
23.????C8051F330?????????????????????    ????????????????????????????Yuan Jiang??Li Juan??Qiu Zixue??Xu Zhongyuan??Chen Yutian
24.??????????????????????????    ???????????Zeng Ming??Chen Dong
25.????SOA????????????????    ???????????????He Wenhua??Liang Jingmin
26.????????????????????????????    ??????????????????????Li Chenglong??Hu Qingsong??Wang Shiming
27.????????????????    ????????????Zhao Jingbo??Duan Chunhui
28.????LabVIEW????????????????????    ??????????????????????Li Ya??Zhang Zhenhuan??Luo Ming??Gu Shurui
29.????Matlab?????????ADC??????    ?????????????????Dai Lan??Jiang Yanfeng??Liu Wenkai
30.????LabView??????????????(EMPC)?????????    ??????????????????????Xie Wei??Zhang Xiaobin??Jin yong??Wu Mingxing
31.????AI-ESTATE??????????????????    ?????????????????Jiang Huixia??Meng Chen??Fan Shuyi
32.ARMA??????????????????????????    ???????????????Wang Shiming??Li Yongle
33.????????????????????????????    ????????????????????Zou Huadong??Zhu Liangrong??Tao Wenyong
34.???????????????????????    ??????????????????????Sun Ziguang??He Chunhua??Tang Peihe??Luo Hengchen
35.???????????????????????????????    ???????????????????Song Shaolou??Li Junjie??Zhang Ming
36.??????????PID???????????????    ??????????????Hu Ligang??Xu Weiming
37.????????????????????????    ??????????????????????Zhang Yi??Xue Jing??Zhang Tong??Zheng Mengxing
38.????FPGA???????????????????????    ?????????Wang Shuiyu??An Ge
39.????VI??????????????????CAT????????    ?????Dong Yuxiang
40.??????????????????????????    ?????????????????????Chang chao??Nan haipeng??Yu xiangyang
41.????????????????????????????    ???????????Sun Liang??Gan Jiafei
42.????MOS????????????????????????    ???????????????????????Hu Haoyu??Dong Minzhou??Sun Li??Yu Yunfeng
43.????????pH???Fuzzy-PID????    ???Xie Shihong
44.????ARM?????????????????????    ????????????????Guo Bo??Guan Juhua??Li Jie
45.????????????????????????????????    ??????????Qiu Jiandong??Ou Zhixin
46.???????????????????(EMS)???    ???????????Wang Qiancheng??Li Fuhai
47.???????????????????PID?????????    ?????????????????????????Du Suigeng??Yu Longqi??Yang Chunqiang??Li Nana
48.????GPRS???????????????????    ??????????????????Zhang Wei??Wang Honggang??Cheng Peiwen
49.?????????????????????????????    ?????????????????Sun Bin??Guo Rui??Fu Hua??Li Nan
50.?????????????????????????    ??????????Feng Qiang??Li Yan
51.????SOPC?????????????????????    ??????????????????Zhao Yubo??Zhang Xiaolin??Fan Lisi
52.????????????????????????????    ??????????????????????Wang Hongliang??Dong Haobin??Zhuang Xiaoqi??Zhang Yuan
53.????????????a??????????????    ?????????????????Xie Bo??Qin Yongyuan??Wan Yanhui
54.????RTI?????????????????????    ???????????????????Liao Jian??Yang Zhiyi??Du Chenglie??Chen Wenjuan
55.???????????????????????????????    ?????????????????????????Qiao Yunying??Guo Xiaosong??Zhu Zhi??Yang Guanglin
56.????FPGA???????????????IP?????    ?????????????Yang Xiuzeng??Jiang Zhining
57.????WIA-PA??????????????????????    ??????????Xu Yanqun??Zhang Bin
58.???????????????????????    ????????????Yang Zhangwei??Huang Shaobin
59.????????????OTHR?????????????    ???????????????????????Liu Yi??Liu lu??Cheng Yongmei??Wang Zengfu??Yang feng
60.??????ETAM?????????????????????    ??????????????????Yu Yanli??Wang Yingmin??Li Lei
61.??????????????D???????????    ?????????????????Ren Rong??Zhang Shengbing??An Jianfeng
62.?????????????????????????    ????????????????????Yan Bing??Xu Feng??Liu Xuechen??LI Xudong
63.????ARM?????????????????    ???????????Chen Bohan??Miao Kejian
64.EPA?????????????????????    ???????????Jiang Jie??Sun Caiying
65.????GRNN????????????????????????    ?????????????????Zhang Kun??Yu Yong??Li Tong
66.??????????????????????????????    ?????????Wang Qiang??Feng Yan
67.????ADAMS?????????????????????    ?????????_?Yu Naigong??Hua Jin
68.?????????????????????????    ??????????Chen Mintao??Xi Long
69.???????K-?????????????????????    ?????????????Zhou Haiyan??Bai Xiaolin
70.????FPGA?????????????|???????    ?????????????????????Li Shuchang??Zhou Xueshi??Zhao Yonggang
71.OSEK????????????????????????????    ?????????????????????????????Song Xuehua??Chen Jingzhu??Yan Rui??Chen Lilian??Xia Peng
72.????ARM-Linux???????????????????    ??????????????????Chen Caihua??Long Weibing??Liu Bin
73.?????????????AFDX????????????????    ??????????????Wang Ping??Lu Xuanmin??Chen Wengang
74.????????????????????    ????????????????????Hou Xingbo??Cui Baojian??Zhao Haiying
75.ATS??????COTS????????    ????????????Zhao Xin??Xiao Mingqing??Li Xiaoying
76.????PETRI???????FC-AE-1553????????????    ??????????????????????Liu Bin??Zhang Jiandong??Huang Chengbo??Li Dujuan
77.???????????????????????????????????    ????????????????Cao Ligang??Yu Shengrui??Feng Hao
78.?????????????CompactPCI Express???????????????    ????????????????Kan Dandan??Li Yue??Ling Yunfeng
79.????CAN??????????????????????????    ?????????????????Tang Xiaoying??Yu Mingxin??Liu Weifeng
80.?????????????????????    ?????????????????????????????????Li Yanping??Guo Xiumei??Liu Haitao??Wang Jian??Ma Chongxiao
81.????PCI Express???????????????????????????    ?????????????????????Z????????Lv Xizai??Zhang Baowen??Zhao Dexin??Su Shaojing??Huang Zhiping
82.????????????PCU???????????????    ????????????????????????Xie wei??Zhang Xiaobin??Zhang Pengsong??Guo Jintao
83.??????????????????????????????    ??????Huang Liang
1.????????????????????????    ???????????????????????Xu Lei??Cheng Shengjian??Wang Yuefang??Ren Zheping
2.???D-????????????????????????    ??????????????????Zhu Mingchu??Liu Songfeng??Lin Zhiwen
3.?????????????????????    ??????????????Bao Kejin??Tan Jianhua
4.????PXI??????????????????????????????????    ?????Zhang Rong
5.?????????????????????    ?????????????Xie Wenjun??Lv Cen??Song Chen
6.????ATmega128?????????????????????????    ???????????Wei wei??Zhang Pingchuan
7.???DDR SDRAM????????????????    ??????????kTian Yong??Sun Xiaoling
8.???????????????????????????????????    ??????????????????????Lou Lina??Zhu Ge??Wang Xianquan??Wu Liang
9.?????????????????????????    ?????????????????Ye Haiming??Zhou Shaolei??Xu Junyan
10.????VXI?????8????????????    ????????????????Chen Weibing??Liu Guohua
11.????S3C2410??ZigBee?????????????    ???????????????????????????????Zhang Ping??Jin Song??Cui Guangzhao??Hu Zhihong??Guo Jinchao??Shi Jun
12.????PXI????????I/O??????????????    ??????????????????????Cheng Xiaoyou??Wu Yong??Zhang Jiandong??Shi Guoqing
13.???????????????????????????????    ?????????????????????????Zhang Dawei??Duan Zhemin??Li Peng??Zhang Xiaohui
14.????MAS??HXDI??????????????????????????    ??????????????????
15.????????????????????????????????    ?????????????????Li Guoyu??Wang Lin??Zhang Wenqian
16.???????????????????????????????    ??????????????Chen Zhuhua??Li Xiao
17.???????????????????????????????????    ??????Wang Danmin
18.????LM3S1138???????????????????????    ???????????????Wang Peng??Lei Bin??LV Zhigang
19.??????????????????????    ???????????Yang Jin??Wu Jilin
20.????????????????????????????    ?????????????????????Feng Wenxiang??Liu Wanjun??Deng Yue??Li CuiCui
21.??AUV?????????????????y????    ????????????????????????Zhu Haolin??Yan Weisheng??Hao Lili??GaoJian
22.?????????????????????    ????????????????????????????Chen Qiou??Ding Hao??Shang Kun??Shen Lixing??Xu Jingjing
23.????PLC??????????????????????    ????????????Wang Hao??Zheng Enrang
24.?????????????????????????????????    ?????????????????????Yang Lingxiao??Zhong Ying??Tao Yukun
25.????CC-Link????????????????    ????????????Xu Xiaoyan??Yan Hailei
26.???????????????????????    ????Xie Wancheng
27.????ARM11???????????????????    ???????????????????GUO Qiaoyun??Xu Xuemei??Li An??Mo Qin
28.?????????????????????????    ??????????????Weng Zhuo??Xiong Chengyi??Li Danting
29.????????????????????????????    ????????????????????Liu Bin??Zhang Jiandong??Li Dujuan??Lei Yong
30.???????????????????????????    ?????????????????????????Shi Lei??Han BaoLing??Luo Qingsheng??Cao Yonggang
31.????ARM9?????????????????????????    ?????????????????Zhuang Xiaoqi??Zhang Lijun??Fang Min
32.????ZigBee?????????????    ??????????????Cui Zhenyu??Wang Rongliang
33.????FDT??OPC XML????????????????    ????????????ZhengKe??Xu Yanqun??Zhang Bin
34.???????????????????????????????    ?????????????Li Xiangping??Zhu Weixing
35.??????????????????????????    ???????????????Pan Jihui??Zhang Xiaolin??Zhou Baoyu
36.??????????????????????????    ???Xie Ping
37.??????????????????????????????????    ????????????????????Zhang Lei??Chang Tianqing??Zhu Bin??Ji Bogong
38.??????????????????????????????    ????????????Wang Liwen??Xin Guangcheng
39.????????????????????????????????    ?????????????????????????Zhao Yanan??Zhang Xiaomin??Yao Yunqi??Huang Jianguo
40.????????T???????????????    ??????????Liu Peng??Lin Hui
41.????????????????????????????    ????????????????????Zhu Xueping??Zhang Xiaofeng??Yang Jun??Zhu Xiaoping
42.???????????????????????????    ?????????????????Li Hanshan??Lei Zhiyong??Yuan Zhaohui
43.????????????PID????????????    ?????????????????????????Cao Zongling??Cao Guoqiang??Wu Liyan??Yu Tanji
44.??????????????????    ?????????????????Wu Fangfei??Huang Jianguo??He Chengbing
45.??????????????????????????CAT????    ?????Liu Zhimin
46.???????????????????????????    ????????????????????????Hou Youxuan??Pei Fujun??Cui Pingyuan??Zheng Lifang
47.????????????????????????    ???????????????????Xi Wang??Mamtimin Geni
48.LXI??????????VISA????????    ????????????????????Jiang Xiaolin??Wang Houjun??Ma Min
49.????VPX?????PMC/XMC??????    ???????Wang Xuebao
50.??????????????????????????    ?????????????GUO Wenqiang??Gao Xiaoguang
51.???????????????????????????????    ?????????????Song Zhankui??Zhao Guoqiang
52.????????????????????????????????    ???????????????Wang Yangting??Wang Changli
53.ARM??WinCE???????Modbus??????    ??????????????????????????Zhao wenlong??Tu Yuansong??Yan Lexian??Liao Tiantian
54.????NAND FLASH??????????????????    ????????Yang Bo??Li Bo
55.IEEE 802.16e????????????????????    ???????????Chen Li??Yang Ying
56.?????????????????????????????    ???????????????Shan Weifeng??Tian Li??Sun Xuguang
57.??????????????????????    ????Yan Hu
58.Speex?????????????????    ??????????Zhong Jieshi??Zhang Ke
59.??????????????????????????    ???????????????????????Sang Haifeng??Liu Fang??Yuan Weiqi??Zhang Zhijia
60.??????????????????????????    ???????????????Zhu Bin??Yu Jun??Min Yonzhi
61.????????????????????????????????    ?????????????????????????Tang Xinlai??Li Chungui??Wang Meng??Zhang Zengfang
62.???????????????????????    ??????????Cui Tao??Lei Jinkui
63.????EAST?????3D?????    ??????????????????Dang Ningning??Xiao BingJia??Lin Dongtao
64.????????????????????????    ????????????Huai Chuangfeng??Liu Pingan
65.????CUDA?????????????????????    ????????????????Zhou Hong??Fan Xiaoya??Zhao Lili
66.????????????????    ??????Gno Qingchun
67.???????????????????????????????????    ???????????Li Nan??YU Xiaoming
68.????T??????????????????????????    ???????????????Wan Haojiang??Wei Guanghui??Chen Qiang
69.????DSP+FPGA????GPS??????????    ???????????????Wang Zhong??Liu Guangbin??Zhang Bo
70.?????????????????????    ??????????????????????Zhao Huibo??Pan Quan??Liang Yan??Yang Feng??Hu Zhentao
71.PSO??????????????????????    ????????????Gong Juan??Duan Shuhua
72.????????????????????????????????    ???????????Zhang Mu??Zhou Zongfang
73.?????????????????????????    ?????????????????Huo Hong??Zhou Xingshe??Dong Yunwei
74.??????????????????????????????????    ??????Hou Zhiyong
75.ARM????LXI C?????????????????????    ????????????Wang Shouhua??Li Zhi
76.????WinCC????????????????    ????????Jin Jian??Jin Zhao
77.????????????????????????    ???????????????????????Kang Wenjing??Liu Gongliang??Li Kunji
78.????WSN???C/OS-????????????????????????    ???????????????????????Yuan Zhaohui??Jiang Huijun??Ma Ke??Ma Yu
79.?????????????????????????????    ????????????????Yang Tingwu??Su Ming??Dang Huaiyi
80.????????????????????????    ???????Liu Liyun
81.???????????????    ?????Luo Jihong
1.?????????????????????????????    ????????????????Huang Xin??Lei Jia??Yan Xuelong
2.?????????Petri?????????????????    ???????????Zhang Peng??Ma Jianfeng
3.??????????????????    ????????????????????????Mao Weimin??Lu Jun??Zhu Weiliang??Hu Zhichuan
4.?????????????????????    ?????????????????????????Kang Kai??Zhong Zifa??Ye Chunfeng??Cai Xueliang
5.????????????????????????????????    ???????????????????????Pan Yongxiong??Xiong Chunru??Hu Jufang??Li Xiaowei
6.??????`??????????CAN-Ethernet????????    ????????????Xia Ting??Chen Yuting
7.????VXI???????????????????????    ????????????????Lai Fuwen??Liu Shanyang??Huo Li
8.????JN5121???????????????????????    ?????????????????Cao Weifeng??Shi Jun??Chang Yajun
9.????FPGA?????????????????    ??????????????????Chen Yanshen??Wang Xinzhou??Zhang Bo
10.DSP??ARM???????????????????????    ????????????Duan Shuhua??Huang jie
11.??????????????????????????????????    ???????????????Dang Hongshe??Hong Ying??Guo Qin
12.???????????????????????????    ?????????????????Yang Wentao??Zhang Xiaolin??Wu Jianjun
13.??????????????????????????????????    ?????????????????????Huang Xin??Chang Tianqing??Xing Shiyong??Chen Dan
14.????????????????????????????    ????????????????????Yao Xiuqin??Peng Wei??Shang Wenli
15.??????????????????????    ??????????????Zeng Man??He Weiguo
16.?????????????????????????????    ???????????????Han Nan??Zhang Yong??Wu Yanwei
17.???????????????    ??????Li Zhixin
18.???????????????????    ???????????????????????????????????????????Dai Xinsheng??Wang Jianbo??Lv Wei??Wu Qianqiu??Gong Fei??Zhang Hualiang??Li Yu
19.????Labview????????????????????    ?????Song Dunbo
20.?????????????????????????    ?????????????Lu Guangping??Wang Xiulin
21.????RBFN?????????????????????????????    ????????????????Sun Hongbing??Li Shengquan??Li Juan
22.????DSP??T????????????????????    ?????Chen Huaguang
23.????ARM9??????????????????????????    ?????????????????Zhuang Xiaoqi??Zhang Lijun??Fang Min
24.?????????????????????????????    ??????????????Sun Liang??Sun Qibing
25.ARINC429?????????????????????????    ???????Liu Yaojun
26.????????????????????????    ????????????????Song Yuchun??Xu Lunhui??Fu Hui
27.??????????????????????????    ??????????????????Xie Shuanqin??Ye Liuyi??Xue Han??Liu Cheng
28.???????????????????????????????    ???????????????????Ye Dongfen??Zhou Jianqiang??Zhao Yanwei
29.????ARM????????????????????    ???????????Duan Zhiwen??Chen Hui
30.????GPRS??GPS???????????????????    ?????????Yang Jiuhong??Wang Xiaozeng
31.?????????????????????    ???????Liu yu??Meng hong
32.????????????????????????????????    ??????????????Zhang Zhenshan??Li Zhenwei
33.?????????????????????    ????????????????Ou Jie??Cao Qi??Liu Chao
34.?????????????????????????????    ???????????????????????????????Sun Yingliang??liao Xinquan??Xiong Jijun??Yin Zhiyong??Chen Qian
35.??????????????LXI???????????????????????????    ???????????????????????????Huang Feng??Guo Wei??Zhang Lei??Liu Jianxun??Pan Zhongming
36.????ATML????????????????    ????????????Li Dong??Zhai Zhengjun
37.IEEE1588???????????????????    ??????????????????Kong Lingbin??Wen Hesheng??Chen Xiangwen
38.????FPGA???????????????    ???????????????Wu Binbin??Shen Biao??Du Xiaoying
39.????MATLAB????????????????????    ?????????????????????????Dai Nengyun??Liao ping??Wang Jianlu??Liu Xueyun
40.????RFID????????????????????????    ???????????????Xiong Chunru??Hu Jufang??Peng Xiaojuan
41.????FPGA???????????????????    ?????????????????Yao Zong??Wen Feng??Zhang Wendong??Yang Cuihong
42.CH-DSSS????????????????    ???????????Xia Jinglei??Ye Yongtao
43.???????????????????????????    ?????????????????????????Wang Zhiwen??Li Shaozi??Liu Meizhen??Zhou Jian
44.????ARM???????????????????    ?????????????????Miao Junmin??Zhou Jun??Yu Xiaozhou
45.?????C/OS-?????PC????1553B?????????????    ????????????????Liu Cheng??Xie Shuanqin??Tuo Xiulin
46.?????????????????????????    ???????????????????????????????Wang Aiming??Ge Yanqiang??Liu Guoying??Ge Wenying??Zhou Hongyu
47.??????????????????????????    ???????????????????Sui Jinxue??Yang Li??Hu Yunan??Hua Zhen
48.????FPGA??OFDM?????????????????    ???????????????Zhou Yi??Xue Minbiao??Hu Yonghong
49.???????????????    ??????????????Hu Ligang??Xu Weiming
50.?????????MIL-STD-1553B???????????    ?????????????Cao Suzhi??Zhang Shancong
51.?????????????????????????????    ????????????Bai Junqing??Wei Yuxin
52.????????????????????????????    ????????????Shao Guojin??Shen Yunqin
53.?????????????L1??????????????    ?????????????Chao Ning??Li Yanjun
54.??????????????????????????    ???????????Fu Rong??Ju Hehua
55.?????????????????????????    ???????????Cai Shengli??Zhang Huiqing
56.???????????????????????????????    ????????????Fu Jiacai??Wang Haitao
57.????LXI???????????????????    ????????????Wang Shouhua??Li Zhi
58.????????????????????????????????    ?????????????????????????Qu Lian??Yang Feng??Pan Quan??Lan Hua??Wu Jun
59.TMS320C6713 DSP?????EMIF??????????????    ?????????Zhou Shunyan??Wu Dan
60.????SDO?????????????    ???????????????????Wang Panqing??Liu Zengliang??Tao Yuan
61.????????????????????????????    ?????????????Guo Wenqiang??Gao Xiaoguang
62.????????????????????????    ??????????????Li Jirong??Zeng Aiguo
63.???????????????    ???????????????Yan Jitao??Li Junqiang??Shao Guojin
64.????Dijkstra??????????????????????    ????????????Xie Jianhua??Xiao Jianhua
65.?????DSP????????????????????    ?????????????Liu Peiqiang??Zu Jiakui
66.???????????????????????????????????    ?????B??????????????????????????????Qi Minjun??Zhao Chaofang??Ma Youjun??Li Xiaolong??Ding Ning
67.???????????MATLAB GUI?????????????????????    ???????????????????????????Li Qi??Zhang Jianjun??Li Shasha??Ding Mingdong
68.??????????DSP???????????????    ????????????????????????Zhu Xiaojin??Li Fan??Wu Xiaojun??Gao Shouwei
69.????LXI??????????????????????    ??????????????????????Zhang Qimeng??Yu Jinsong??Zhou Zhenbiao??Zheng Guofeng
70.????DSP???????????????????????    ??????????????????????Cheng jing??Wang Zhiwei??Wang Kai??Hu ZhiHong
71.??????????????????????????????????    ?????????????????Zhang Zheng??Tu Hanwu??Yang Guangyou
72.??????????????????????????    ??????????????????????????Wei Yachuan??Liang Yan??Chen Yanjun??Cheng Yongmei??Wang Kai
73.???????????????????????    ????????????????????Wang Xiaoli??Tang Deyao??Zhu Shisha
74.???????????????????????????    ????????????????????????Zhao Qi??Chen Jiapin??Chen Kai??Song Yebo
75.???????????????????????????    ??????????????????Liu Luoren??Luo Jinling??Wu Jinqun
1.????????????????????????????????????    ??????????Wang Liang??Yang Ruifeng
2.??????????????    ????????????Zeng Luan??Song Shengli
3.????TCP?????????????????????????????    ??????????????????????????Bai Ting??Zhao Jianwei??Huang Dingwei??Li Nan??Zhang Ying
4.????????????????????????????????    ??????????????????????Zhang Yaofeng??Li Dong??Wang Yanlin??Liu Guili
5.???ATE??????????????????????????    ?????????????????Song Qing??Meng Xiaofeng??Wang Guohua
6.????????????????????????CCD???????    ???????????????????Zhang Xinglan??Ou Yangqi??Wen Liangyin
7.????ZigBee?????????????????????    ??????????????Zhu Bin??Tan Yong??Hang Jiangbo
8.?????ݘ??????????????????????????    ???????????????????Zhang Xuefeng??Wang Tongwei??Wang Guolong
9.???????????????????    ?????????????????Fan Mingdi??Lin Hui??Li Bingqiang
10.???????????????????????????    ?????????Wu Yifeng??Tang Wei
11.????CPCI?????????????????????????    ??????????????????Liu Dewang??Long Bing??Liu hen
12.????????????????????????????????????    ??????????????????Liu Xi??Chen Lingfeng??Zhou Min??Peng Weifeng
13.??????????????????????????????    ????????????????????????????Chen Niannian??Fan Yong??Zhang Junnan??Cheng Xiaofeng??Xu Xu??Liu Nan
14.CRC-32??????????????????????    ??????????????Bai Ting??Huang Chunming??Zou Hong
15.??????????????????????????????    ?????????Zhang Hongtao??An Qing
16.?????????????????????????????    ??????????????????????Xie Mingming??Shen Xiangheng??He Gengxian??Hu Jianhong
17.??????????????????????????????????    ?????????????????????????????Ge Pengyue??Huang Kaoli??Liu Xiaoqin??Lian Guangyao
18.??????????????????????    ???????????Yu Tengfei??Su Weijia
19.?????????x??????????????????    ??????????????????????????Zhao Jinchuang??Meng Hua??Fu Wenli??Zhao Xiaohan


????????//www.zhazhi.com/qikan/gyjs/jsjzdh/2678.html

CNKI????????????????

???????????????cnki???????????????????VIP???????????????????????????????????????????????????????????????(cnki)????????

?????????????2010???????370???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

???????????7500?????????????
?????????????????????????????
??????????????????????

?????????????????????
@2008-2012 ????????
????????????
????????????????
???????????ICP??09010985??-9
???
0825-6697555
0825-6698000

??????
400-888-7501

???????
13378216660
????
?????:13982502101
????:18782589406
?????:15882538696
?????:15982560046
?????:15828985996
?????:15228695391
?????:15228695316
???????...
???QQ
89937509
89937310
89903980
89937302
89937305
89937307
89937308
???
??????
???????
??????
????????
???????
???????
???????
????????
??????
???????
????????
??????
???????
www.cqhaopai.com,www.cqnewsun.com,www.jmfwaq.com,www.huoyayumai.com,www.zhengjunart.com,www.whlittleswan.com,www.sbhuishou.com,www.xxfj168.com,www.jd-31.com,www.ttzhibo8.com